Omezení shromažďovacího práva: rozpuštění a zákaz

Každé shromáždění musí dodržovat určitá pravidla. Pokud tato pravidla překročí a zvrhne se k protiprávním aktivitám, nesmí nadále pokračovat. V takovém případě se rozpouští. Pokud je ovšem už z oznámení shromáždění patrné, že bude zastřešovat protiprávní aktivity, tak ho úřad může zakázat dopředu a zakázané shromáždění se pak nesmí vůbec konat. Důvody, pro které je možné shromáždění rozpustit, jsou stejné jako ty, pro které je možné ho zakázat.

Zákaz shromáždění

Příslušný úřad oznámené shromáždění zakáže, pokud:

 • účel shromáždění je protiprávní, tj směřuje k výzvě:
  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
  • jinak porušovat ústavu a zákony,
 • se má konat na nevhodném místě (a v nevhodném čase), konkrétně:
  • na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví (například pokud by ekologové chtěli demonstrovat přímo v areálu atomové elektrárny),
  • na stejném místě a ve stejnou domu se má konat jiné shromáždění, které bylo oznámeno dříve, a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání - pokud je to ale jen trochu možné, tak by úřad měl umožnit, aby se konala obě shromáždění (zároveň), a tento důvod pro zákaz používat jen výjimečně; vždycky je totiž možné rozpustit shromáždění později na místě, pokud tam dojde ke kolizi, kterou nelze řešit jinak,
  • na místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, pokud lze bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde a nezmaří se tak oznámený účel shromáždění,
  • v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů a od budovy Ústavního soudu nebo od míst, kde tyto sbory nebo Ústavní soud jednají.

Pokud je nějaký problém s oznámeným místem shromážděním, úřad by měl svolavateli nejdříve navrhnout změnu místa, případně času konání shromáždění. Až pokud by svolavatel svůj návrh neupravil, mohl by úřad shromáždění zakázat. Úřad svolavateli také může uložit, aby shromáždění konané večer (v noci) bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

Rozhodnutí o zákazu shromáždění musí úřad vydat do tří pracovních dnů od doručení oznámení.

Rozpuštění shromáždění

Pokud se shromáždění koná v rozporu se zákonem, zástupce úřadu nebo příslušník Policie ČR ho na místě rozpustí.

Shromáždění je možné rozpustit jedině v těchto případech:

 • shromáždění se koná, přestože bylo zakázáno,
 • shromáždění nebylo oznámeno a nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz (viz výše),
 • shromáždění se koná ve večerních hodinách a pokračuje i po stanovené době ukončení,
 • shromáždění se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz pro protiprávní účel,
 • účastníci shromáždění porušili své povinnosti nemít u sebe zbraně a výbušniny nebo nemít zahalený obličej,
 • účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jiným způsobem (zákrokem proti jednotlivým pachatelům).

Skutečnost, že se koná shromáždění, které nebylo předem řádně oznámeno, ač mělo být, rozhodně sama o sobě není důvodem pro jeho rozpuštění!

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 20.8.2013