Postup při pořádání shromáždění

Když chcete pořádat nějaké veřejné shromáždění, měli byste dodržet pravidla, která vám pro tyto případy stanovuje zákon. Avšak žádný strach, zákon na vás v podstatě klade opravdu jen ty nejnutnější a nejzákladnější požadavky a omezení. Jinak může být příprava i samotná realizace shromáždění dosti neformální. Standardní průběh shromáždění, včetně jeho přípravy, má několik fází:

1. Svolání shromáždění

Potom, co se rozhodnete, že chcete pořádat nějaké veřejné shromáždění, si pochopitelně musíte určit jeho čas a místo a měli byste o něm také nějak informovat veřejnost, respektive ty, kteří by se měli shromáždění účastnit. Tuto fázi zákon v podstatě nijak neupravuje, o pořádání shromáždění můžete potenciální účastníky informovat v podstatě jakkoli.

Zákon jen říká, že shromáždění můžete svolat, pokud jste starší 18 let. Shromáždění ale může svolat i skupina osob, případně i právnická osoba se sídlem v ČR (například občanské sdružení). Tuto osobu (skupinu lidí) zákon potom označuje jako "svolavatele", kterému klade určité povinnosti. Pokud vám je méně než 18 let, samozřejmě se můžete účastnit shromáždění a můžete stát i za jeho zrodem. Nemůžete však vystupovat jako jeho "svolavatel" před správními úřady.

2. Oznámení shromáždění

Plánované shromáždění je nutné oznámit příslušnému úřadu. Tím je nejčastěji obecní nebo městský úřad (případně úřad městské části nebo městského obvodu), v jehož územním obvodu se shromáždění má konat. Pokud by se jednalo o shromáždění, které by přesahovalo hranice tohoto obvodu, byl by příslušným úřadem pověřený obecní úřad, krajský úřad, popřípadě dokonce Ministerstvo vnitra (pokud by místo shromáždění přesahovalo hranice jednoho kraje).

Shromáždění byste měli oznámit alespoň pět dní před jeho konáním. Pokud byste to v této lhůtě nestihli a shromáždění přesto pořádali, hrozila by vám pokuta až do výše 5 000 Kč. Úřad výjimečně může přijmout oznámení i v kratší lhůtě, ale to je na jeho zvážení. Mohl by vám vyhovět třeba tehdy, pokud by shromáždění mělo reagovat na nějakou velmi aktuální, nepředvídanou a neplánovanou událost, takže by dost dobře nemohlo být oznámeno s větším předstihem.

Oznámení se podává písemně. Můžete ho úřadu zaslat poštou, elektronicky s ověřeným podpisem anebo i osobně doručit (v pracovních dnech mezi 8. a 15. hodinou). V oznámení musíte uvést:

  • účel shromáždění,
  • den konání a dobu zahájení (případně také předpokládanou dobu ukončení),
  • místo konání, v případě pouličního průvodu výchozí místo, cestu a místo ukončení,
  • předpokládaný počet účastníků shromáždění,
  • opatření, která jako svolavatel provedete, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které určíte, a způsob jejich označení),
  • vaše jméno, příjmení a trvalý pobyt (jako svolavatele); u právnických osob jejich název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště osoby, která je zmocněna za ně v této věci jednat,
  • případně identifikaci zástupce svolavatele.

Pokud by se shromáždění mělo konalo venku na soukromém pozemku, tak by bylo nutné k oznámení přiložit ještě souhlas vlastníka nebo uživatele (například nájemce) pozemku - tedy pokud by jím nebyl svolavatel sám.

3. Posouzení oznámení úřadem

Poté, co plánované shromáždění oznámíte, má příslušný úřad tři pracovní dny na to, aby ho posoudil. V této lhůtě může shromáždění zakázat, pokud jsou splněny předpoklady stanovené zákonem (viz další podtéma). Pokud by ale chyba spočívala v oznámené době nebo místě shromáždění, úřad by vám nejdříve musel navrhnout změnu času či místa tak, aby vaše shromáždění mohlo proběhnout v souladu se zákonem.

S návrhem na změnu vás úřad kontaktuje individuálně, naopak rozhodnutí o zákazu shromáždění úřad vyvěšuje na své úřední desce a navíc ho vyhlásí v místním rozhlase nebo nějakým podobným způsobem (například prostřednictvím místní televizní stanice). Jenom pokud byste při oznámení shromáždění výslovně požádali, aby vás úřad vyrozuměl i individuálně, zaslal by vám písemné rozhodnutí o zákazu shromáždění na adresu, kterou jste mu uvedli. Po oznámení shromáždění je tedy dobré v několika následujících dnech sledovat úřední desku úřadu, jejíž elektronická verze je přístupná i na internetu.

Pokud úřad do tří pracovních dnů od obdržení oznámení nereaguje, platí, že své shromáždění můžete bez sankce uspořádat. Přitom není důležité, jestli úřad v této lhůtě vaše oznámení zkrátka posoudit nestihne, anebo na něm nenajde nic závadného. Shromáždění se nepovolují, proto k němu nepotřebujete žádné rozhodnutí úřadu. Zkrátka ho oznámíte, a když úřad do tří pracovních dnů nereaguje, tak platí, že je všechno v pořádku. Pokud by shromáždění přeci jen nějak odporovalo zákonu, mohl by ho zástupce úřadu případně rozpustit na místě poté v jeho průběhu.

4. Konání shromáždění

Pokud tedy vaše shromáždění nebylo příslušným úřadem ve lhůtě zakázáno, může se konat. V jeho průběhu máte ale jak vy jako svolavatel, tak jeho účastníci určité povinnosti. A pokud by akce překročila meze dané zákonem, mohl (měl) by ji úřad nebo policie na místě rozpustit.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 20.1.2012