Práva a povinnosti organizátora a účastníka

Jak už jsme uvedli, svoboda shromažďovat se není bezmezná. Stát nemůže dovolit, aby demonstrace, pochody, happeningy a další veřejné akce probíhaly úplně svévolně, bez jakéhokoli zasahování ze strany státních orgánů a institucí. V takovém případě by se totiž tyto akce mohly snad "zvrhnout". Jejich účelem by už pak nemusela být realizace svobody projevu, ale prosté řádění.

Z tohoto důvodu zákon jak organizátorovi (svolavateli) shromáždění, tak jeho účastníkům výslovně stanovuje určitá práva a zároveň i určité povinnosti. Mimoto samozřejmě i zde platí obecná zásada, že můžete činit všechno, co vám zákon nezakazuje.

Práva a povinnosti svolavatele shromáždění

Pokud vystupujete jako svolavatel shromáždění, máte právo:

 • činit veškerá opatření ke svolání shromáždění - osobně, písemně i jinak zvát lidi k účasti na něm; dokonce můžete požadovat i pomoc úřadu při tomto; podle zákona máte výslovně právo na vyhlášení informace o konání shromáždění místním rozhlasem; a
 • požádat úřad nebo Policii ČR, aby poskytli ochranu shromáždění, pokud reálně hrozí, že ho bude někdo narušovat (například "ideoví odpůrci").

Jako svolavatel máte zároveň povinnost:

 • oznámit shromáždění úřadu zákonným způsobem (viz předcházející podtéma),
 • starat se o řádný a pokojný průběh shromáždění - v rámci toho máte povinnost:
  • zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let,
  • řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení,
  • dávat závazné pokyny pořadatelům,
  • vydávat přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění,
  • poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost, která je nezbytná k zajištění řádného průběhu shromáždění, a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy (například pravidla pro hlukové limity apod.),
  • činit (další) opatření, aby nedošlo k narušení pokojného průběhu shromáždění,
 • zjednat nápravu, pokud dojde k narušení pokojného průběhu shromáždění, a pokud se vám to nepodaří, tak musíte požádat bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo Policii ČR a sami vyzvat účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění; takovou povinnost máte i v případě, kdy se po ukončení shromáždění účastníci sami pokojně nerozejdou,
 • shromáždění ukončit.

Práva a povinnosti účastníka shromáždění

Zákon reguluje nejen svolávání a řízení shromáždění, ale zčásti i postavení jeho účastníků. Ti mají zejména právo pokojně se účastnit shromáždění, a to nehledě na to, jestli bylo řádně oznámeno, nebo ne.

Během shromáždění ale účastníci musí dodržovat tyto povinnosti:

 • dbát pokynů svolavatele a pořadatelů k zajištění řádného a pokojného průběhu shromáždění,
 • zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokoný průběh shromáždění,
 • nemít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny ani jiné předměty, kterými je možné ublížit na zdraví, pokud je možné z okolností nebo z vašeho chování usuzovat, že mají být použity k násilí nebo pohrůžce násilím,
 • nemít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci (nemaskovat se),
 • pokojně se rozejít po ukončení shromáždění a v případě jeho rozpuštění neprodleně opustit místo shromáždění.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 21.1.2012