Způsoby boje proti korupci

Co můžu dělat, když jsem byl svědkem korupčního jednání (policista po mně požadoval úplatek…)?

V tomto případě jste ze zákona dokonce povinný trestný čin oznámit, v opačném případě Vám hrozí sankce. Trestní oznámení se podává policii nebo státnímu zastupitelství, a to bez ohledu na místní příslušnost. Kromě toho je možnost podat trestní oznámení na policistu přímo Generální inspekci bezpečnostních sborů. Vzhledem k tomu, že podáváte trestní oznámení na policistu, je vhodnější podat jej přímo ke GIBS, případně státnímu zastupitelství. Tím zabráníte situaci, že se oznámení dostane ke kolegovi nebo známému policisty-pachatele, který by jej mohl „zamést“.

Jak má trestní oznámení vypadat?

Trestní oznámení lze podat písemně i ústně (v tomto případě je sepsán protokol). Pokud si z nějakého důvodu nepřejete, aby bylo s oznámením spojeno Vaše jméno, lze jej podat i anonymně. V takovém případě oznamovatel sice není vyrozuměn o průběhu a výsledcích šetření, nicméně orgány činné v trestním řízení mají povinnost věc prošetřit z úřední povinnosti. Trestní oznámení by mělo především obsahovat stručné vylíčení skutkových okolností, tedy toho, co se stalo (není nutné skutek právně kvalifikovat – pokud si nejste jistý, zda se jednalo o podplácení nebo zneužití pravomoci, podání trestního oznámení tím není nijak dotčeno). Šanci na zahájení trestního stíhání a následné odsouzení pachatele samozřejmě zvyšují důkazy. Proto je vhodné doplnit vaše podání o návrhy těchto důkazů, pokud ovšem existují. Může se jednat o svědeckou výpověď, různé listinné důkazy apod. Pozor si třeba dát na zvukové nebo kamerové záznamy, pokud byste je pořídili bez souhlasu zaznamenávané osoby. Tyto mohou být soudem odmítnuty jako nepřípustné, pokud by na jejich základě došlo k zásahu do osobnostních práv. Za pokus však nic nedáte.

Co když mám pouze podezření?

Trestní oznámení je vhodné podávat, pouze pokud jste se hodnověrně dozvěděl o spáchání trestného činu a jste schopni svá tvrzení podložit i konkrétními důkazy. V opačném případě se šance na prošetření případu snižuje, avšak stále tady nějaká je. Vaší možností je podat stížnost na policejní stanici. Samozřejmostí je, že musíte uvádět pouze pravdivá tvrzení a nic si nedomýšlet, jinak Vám hrozí trestní stíhání za trestný čin křivého obvinění.

V případě, že si přejete byt informován o tom, jak bylo Vaše trestní oznámení vyřízeno, je nutné o to výslovně požádat, tzn. uvést do protokolu nebo napsat do písemného oznámení.

Trestní oznámení na policisty prošetřuje GIBS a dozor provádí státní zástupce.  Pokud tedy budete mít pocit, že se GIBS vašemu oznámení nebo stížnosti řádně nevěnuje, máte možnost obrátit se na státního zástupce s podnětem, ve kterém jej požádáte, aby postup GIBS prozkoumal. To, jestli tak státní zástupce učiní, či nikoli, je však pouze na jeho uvážení.

Jaké jiné možnosti mám, pokud kromě podání trestního oznámení?

[Poznámka: protikorupční linka 199, na kterou mnoho úřadů na svých stránkách odkazuje, již nefunguje. ]

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete tak úplně vzít věc do vlastních rukou, máte možnost požádat o pomoc odborníky, kupříkladu to může být některá z nevládních organizací, které se zabývají korupcí. V některých případech pak může nevládní organizace iniciovat řešení vlastním jménem.

Krajní možností může být medializace problému. Zde je však potřeba postupovat opatrně, jelikož se může stát, že pokud informace nebudou dostatečně, nebo se ukážou nepravdivé, osoba, o kterou v kauze jde, podnikne protikrok v podobě žaloby na ochranu osobnosti, případně náhradu škody. Proto ještě před tím, než danou věc předložíte médiím, je potřeba získané informace dostatečné ověřit, vybrat vhodné médium na zveřejnění informací apod. Rovněž byste měli myslet na to, že předčasné zveřejnění kauzy může vést ke zmaření vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.

Pokud se podnět řádně neprošetřuje

 

V současnosti bohužel dochází k tomu, že GIBS věc řádně neprošetří. V takovém případě má oznamovatel možnost zažádat o předání věci jinému policejnímu orgánu k prošetření. Může dojít i k tomu, že příslušný státní zástupce věc řádně nedozoruje. Pak je možné podat podnět k dohledové činnosti státnímu zastupitelství vyššího stupně. Státní zástupce je odpovědný ministru spravedlnosti, ke kterému lze podat návrh na kárné řízení se státním zástupcem. Pokud se jedná o prošetření korupčního jednání strážníka městské policie, tak tu šetří samotná policie. Tento systém není 

poslední aktualizace: 10.2.2015