Stížnost

Stížnost představuje ten nejzákladnější a nejjednodušší prostředek, jak reagovat na nesprávné jednání policisty nebo strážníka. Stížnost můžete podat, například pokud se k vám policista nebo strážník choval neslušně, zjišťoval vaši totožnost bez zákonného důvodu apod.

Stížnost nemá předepsané žádné přesné formální náležitosti, hlavně byste v ní měli uvést, co se stalo a co je na tom podle vás špatně. Stížnost adresujete většinou vedení policejního útvaru, jehož příslušníci podle vás pochybili, případně starostovi nebo tomu, kdo má na starosti obecní policii. Ten by potom měl vaši stížnost prošetřit. Proto je dobré, pokud kritizujete jednání konkrétních policistů, abyste je ve své stížnosti co nejpřesněji označili - nejlépe identifikačním číslem nebo jménem a příjmením, pokud ho znáte, případně státní poznávací značkou jejich služebního vozu. 

Stížnost na policistu (policii)

Stížnost na policistu nebo policii může podat kdokoli, ne jen ten, proti komu směřovat policejní zákrok. Ve své stížnosti může upozornit na:

  • nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo
  • skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které má znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku.

Pokud by se jednalo o podezření z trestného činu, tak by vaše podání bylo chápáno jako trestní oznámení a předáno Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby ho prověřila.

Stížnost můžete podat písemně, elektronicky i telefonicky nebo ústně na policejní stanici. Pokud si stěžujete ústně, zkontrolujte si pečlivě záznam, který s vámi pracovník policie sepíše, než jej podepíšete - jestli tam je všechno uvedeno opravdu tak, jak jste chtěli.

Stížnost (jinou než ústní) adresujte příslušnému řediteli útvaru, k němuž patří policista, na jehož jednání si stěžujete. Pokud si tímto útvarem nejste přesně jisti, tak stížnost pošlete na odbor vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství policie.

Pokud chcete vědět, jak vaše stížnost dopadne, tak v ní o to musíte požádat. Napiště, že si přejete být vyrozuměni o způsobu vyřízení stížnosti. V takovém případě vás potom policie do 30 dnů ode dne, kdy vaši stížnost obdržela, musí informovat o přijatých opatřeních.

Stížnost na strážníka (obecní policii)

Pokud se domníváte, že se nějakého pochybení dopustil strážník, tak o tom informujte toho, kdo obecní policii v obci řídí. Může to být starosta anebo některý člen zastupitelstva, kterého zastupitelstvo vedením policie pověřilo. Přesnější informace, komu adresovat svou stížnost, patrně najdete na internetových stránkách konkrétní obce nebo obecní policie.

Ohledně podávání nebo vyřizování stížností na strážníky zákon nestanoví žádná přesná pravidla. Postup by ale měl být obdobný jako v případě Policie ČR. Proto pokud chcete být vyrozuměni o způsobu vyřízení své stížnosti, nezapomeňte v ní o to požádat. Vedoucí obecní policie by vás pak měl informovat do 30, případně do 60 dnů od obdržení stížnosti.

I strážník může být vyšetřován pro spáchání trestného činu nebo správního deliktu, případně kázeňského přestupku. Pokud by ale byl potrestán kázeňsky, tak se o tom nejspíše nic bližšího od obce samé nedozvíte. To jsou totiž vnitřní věci obce, respektive obecní policie, která není povinna je zveřejňovat.

 

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 24.1.2012