Žádost o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění

Výše zmíněné prostředky obrany proti nezákonnému jednání policistů a strážníků - stížnost, trestní oznámení a soudní žaloba - směřují všechny buď proti konkrétnímu policistovi nebo strážníkovi, anebo něco vytýkají přímo policii či obecní policii (ne konkrétnímu příslušníkovi). Až na civilní žalobu je v nich vždy primární otázkou soulad jednání policisty/strážníka či zásah policie/obecní policie se zákonem.

Kromě nich je zde ale ještě možnost vinit z nesprávného policejního postupu stát, respektive obec jako takové, protože ony mají odpovědnost za jednání svých orgánů (včetně policie či obecní policie). A můžete se domáhat odškodnění vaší újmy, ne "jen" posouzení zákonnosti policejního jednání. V takových případech je ve hře vaše právo žádat o náhradu škody nebo o přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (neboli nehmotnou či imateriální újmu).

Náhradu škody můžete žádat, pokud vám vznikne škoda na majetku - zjednodušeně řečeno na vašich věcech. Naopak nehmotná újma zahrnuje případy, kdy vám policisté nebo strážníci sice žádnou věc nepoškodí, ale přesto vůči vám postupují protiprávně - například zasáhnou do vaší osobní svobody, když vás protiprávně zajistí, nebo do vaší svobody shromažďovací, když protiprávně rozpustí demonstraci, které se účastníte.

V obou případech pak musí být příčinou vzniku vaší újmy - škody nebo nehmotné újmy - tzv. nesprávný úřední postup policistů nebo strážníků (případně jejich nezákonné rozhodnutí, ale to je pouze teoretická možnost, protože při svých zásazích rozhodnutí nevydávají).

Ústřední otázkou, kterou pak v těchto případech stát nebo obec posuzuje, je to, jestli vám opravdu škoda nebo nemajetková újma vznikla a případně jak. Otázka, jestli došlo k protiprávnímu postupu policistů nebo strážníků je jen předběžnou otázkou, přestože na ní závisí odpověď na hlavní otázku. Vy tedy musíte prokázat:

 • že vám vznikla škoda nebo nemajetková újma,
 • že policisté nebo strážníci jednali nesprávně, a že
 • že příčinou vzniku vaší škody nebo újmy bylo právě nesprávné jednání policistů nebo strážníků.

Jak postupovat při uplatnění žádosti

A. Újma způsobená Policií ČR

1. Pokud si stěžujete na postup policie, tak svou žádost podáváte nejdříve na ministerstvo, a to:

 • Ministerstvo vnitra - většinou, protože jemu je Policie ČR podřízena,
 • Ministerstvo spravedlnosti - pokud vám újma vznikla v souvislosti s trestním řízením (nebo jiným soudním řízením), například při zadržení.

Pokud byste se ale spletli, nic není ztraceno, protože nepříslušné ministerstvo by vaši žádost postoupilo tomu příslušnému.

Důležité je dodržet zákonné lhůty pro podání žádosti. Žádost na ministerstvo musíte podat do:

 • 3 let od toho, co jste se dozvěděli o vzniku škody (majetkové), pokud žádáte její náhradu,
 • 6 měsíců od toho, co jste se dozvěděli o vzniku nemajetkové újmy, pokud žádáte o její kompenzaci.

Pokud byste tyto lhůty zmeškali, váš nárok by se promlčel, a pokud by ministerstvo promlčení namítlo, nemělo by povinnost vám poskytnout požadované odškodnění (majetkové). To platí i pro případ, že byste uvedené lhůty sice stihli, ale už by uplynulo více než 10 let od toho, kdy k vaší újmě objektivě došlo.

2. Ministerstvo má na posouzení vaší žádosti 6 měsíců. V této lhůtě může:

 • rozhodnout, že vám plně vyhoví,
 • rozhodnout, že vám vyhoví částečně (například se vám policie omluví, ale peněžité zadostiučinění, o které jste taky žádali nedostanete),
 • rozhodnout, že vám nevyhoví vůbec,
 • nerozhodnout nijak.

Pokud se rozhodne, že vám vyhoví, tak vám v těchto šesti měsících musí náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění poskytnout i fakticky. Tj. do 6 měsíců od podání žádosti vám musí proplatit peněžité odškodnění, zaslat omluvu, apod.

3. Pokud ministerstvo ve lhůtě 6 měsíců plně nevyhoví vaší žádosti (včetně toho, že jí vyhoví jen částečně) a neuspokojí váš nárok, můžete podat žalobu na Českou republiku - příslušné ministerstvo k soudu. Příslušným je okresní soud (respektive některý obvodní soud v Praze), do jehož obvodu spadá sídlo ministerstva. V žalobě můžete požadovat to, v čem vám ministerstvo nevyhovělo.

4. Pokud soud vaší žalobě nevyhoví, máte samozřejmě možnost podat odvolání, případně poté mimořádné opravné prostředky nebo ústavní stížnost. 

B. Újma způsobená obecní policií

Pokud si stěžujete na postup strážníků, je všechno podobné, jako jsme popsali výše u Policie ČR. Rozdíl je v tom, že svou žádost nejdříve směřujete na obec (obecní úřad). Pokud tam neuspějete, můžete se rovněž obrátit na soud (okresní soud, v jehož obvodu se daná obec nachází). Lhůty a všechno ostatní jsou stejné jako v případě újmy způsobené Policií ČR.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 30.1.2012