Úkoly policie

Hlavní úkoly Policie ČR

Hlavní úkoly Policie ČR vymezuje zákon o Policii ČR, který obecně upravuje její postavení. Podle jeho § 2 jsou jimi:

  • ochrana bezpečnosti osob a majetku,
  • ochrana veřejného pořádku,
  • předcházení trestné činnosti,
  • plnění úkoly podle trestního řádu a
  • další úkoly při péči o dodržování pořádku a bezpečnosti v České republice podle různých právních předpisů.

Při plnění svých úkolů Policie ČR působí na území celého státu.

Hlavní úkoly obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, ne orgánem státu. Proto zásadně působí jen na území své "domovské" obce. V ní se stará o hlavně o tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jsou v působnosti obce.

Konkrétní úkoly obecní policie zahrnují zejména:

  • dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, pravidel občanského soužití, čistoty na veřejných prostranstvích, dopravních pravidel v obci,
  • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a k prevenci kriminality v obci a
  • odhalování a postih některých přestupků a jiných správních deliktů.

Některé úkoly obecní policie se tedy podobají úkolům Policie ČR, ale obecní policie je plní zásadně jen na území své vlastní obce; zatímco Policie ČR je celostátní. Obecně má Policie ČR navíc na rozdíl od obecní policie mnohem širší pravomoci při plnění svých úkolů.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 17.10.2012