Podání vysvětlení a výslech

Podání vysvětlení

Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté využít, když potřebují získat nebo objastnit informace důležité pro:

  • odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,
  • vypátrání hledané nebo pohřešované osoby nebo věci,
  • přípravu a provádění opatření k zajištění bezpečnosti osoby, která je chráněná policií.

V těchto situacích máte povinnost spolupracovat s policisty a říct jim požadované informace. Odepřít vysvětlení můžete, pokud:

  • vám v tom brání státem uznaná povinnost mlčenlivosti, které jste nebyli zproštěni, nebo
  • byste svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání nebo postih za přestupek sobě nebo osobě blízké.

O vašem právu odmítnout podat vysvětlení vás policista musí předem poučit.

Požadované informace můžete policistovi sdělit přímo na místě. Policista vás ale taky může vyzvat, abyste se v určitý den a hodinu dostavili na policejní stanici. Tam s vámi policista sepíše úřední záznam o podání vysvětlení.

Podání vysvětlení po vás může požadovat i strážník.  V takovém případě platí v zásadě to stejné, co je výše uvedeno k policistům. Jen důvody, pro které po vás strážník může požadovat vysvětlení, jsou uzší: jen pokud se jedná o informace důležité pro odhalení přestupku a jeho pachatele, případně pro zjištění skutečného stavu věci.

 

Výslech

Zatímco "vysvětlení" na vás policie může požadovat hned v začátcích prošetřování nějakého incidentu, "výslech" už je součástí trestního řízení, které po incidentu může nebo nemusí být zahájeno. Pravidla pro provádění výslechu už tedy neupravuje zákon o Policii ČR, ale trestní předpisy. Obecní policie výslech vůbec neprovádí.

V ideálním případě by měl výslech probíhat následovně:

  • Policista zjistí vaše osobní údaje - jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště; případně i povolání a zaměstnavatele.
  • Před samotným výslechem vás musí poučit o vašich právech a povinnostech, včetně možnosti nevypovídat, a o následcích křivé výpovědi.
  • Pokud se rozhodnete vypovídat, policista vám začne pokládat otázky. Nejdříve by vás měl nechat vypovídat samotné, plynule, nepřerušovat vás. Potom přijde čas na doplňující otázky.
  • Vaši výpověď policista protokoluje - pokud by jeho zápis (protokol) neodpovídal tomu, co jste skutečně vypověděli, tak trvejte na jeho opravě a uvedení správného vyjádření.
  • Na závěr protokol s uvedením data a místa podepisujete - před podpisem si nezapomeňte celý text projít, a pokud byste v něm našli něco, s čím nesouhlasíte - co jste neřekli nebo řekli trochu jinak - tak protokol nepodepisujte. Naopak vyžadujte, aby do něj byly zapsány důvody, proč jste ho odmítli podepsat.

Při výslechu máte právo na přítomnost právníka. Můžete odmítnout vypovídat do doby, než dorazí.

Můžete požadovat kopii protokolu, ale policie nemá ze zákona povinnost vám ji bezplatně vydat. Proto bude záležet na vůli konkrétního policisty, jestli vám vyhoví.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 12.1.2012