David Zahumenský

David Zahumenský je absolventem Právnické fakulty MU v Brně. Od roku 2004 spolupracuje s Ligou lidských práv. Na počátku roku 2005 si jej jako právníka zodpovědného za realizaci svých projektů vybrala mezinárodní nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC), kde působil tři roky a věnoval se zejména pomoci osobám s duševní nemocí či mentálním postižením při navrácení způsobilosti k právním úkonům a ochraně dalších práv.

Od dubna 2008 vede v Lize lidských práv projekty týkající se zdravotnictví. V roce 2007 byl jmenován členem Výboru pro lidská práva a biomedicínu, poradního orgánu Rady vlády pro lidská práva. Za svůj největší právní úspěch považuje to, že ještě před novelizací zákona o péči o zdraví lidu dosáhl v roce 2006 vydání prvního soudního rozhodnutí, které pacientce přiznalo právo na kopii zdravotnické dokumentace.