Poškozený v trestním řízení

Slovníček pojmů

Poškozený v trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem nějak ublíženo. Při spáchání trestného činu ho například pachatel trestného činu mohl zranit, mohl mu nějakým způsobem poškodit jeho majetek anebo mu způsobit i jinou, tzv. nemajetkovou újmu.

Poškozený má právo se účastnit trestního řízení. Má právo účastnit se jednání před soudem, navrhovat, aby bylo nějak doplněno dokazování, i nahlížet do spisů. Před skončením řízení – než se soud odebere k poradě, aby o věci rozhodl – může stejně jako státní zástupce a obžalovaný pronést závěrečnou řeč.

Mezi důležité právo poškozeného patří i to, že přímo v trestním řízení se může dožadovat náhrady škody, kterou mu způsobil pachatel trestného činu. Nárok na náhradu škody ale poškozený musí uplatnit dříve, než začne dokazování před soudem. Soud mu potom v konečném rozsudku náhradu škody přizná anebo ho s tímto nárokem odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních.

Práva a povinnosti poškozeného jsou upraveny především v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

zpět na přehled pojmů