Trestný čin

Slovníček pojmů

Trestný čin je jednání v rozporu s právními předpisy, které je jako trestný čin v trestním zákoníku označeno a popsáno. Zároveň musí být pro společnost tak škodlivé, že má být jako trestný čin potrestáno. Pokud by ho stačilo vyřešit mírněji, třeba jako přestupek, mělo by být vyřešeno takto mírněji.

Trestný čin mohou spáchat především fyzické osoby (lidé). Takové trestné činy navíc většinou musí být spáchány úmyslně, což znamená, že jejich pachatel je přímo chce spáchat, nebo sice přímo nechce, ale ví, že svým jednáním je spáchat může (například když člověk postřelí někoho do břicha a přímo ho nechce zabít, ale je si dobře vědom, že postřelený člověk může na následky zranění zemřít).

Od 1. 1. 2012 mohou trestný čin spáchat nejen fyzické osoby, ale i osoby právnické, například obchodní společnosti, občanská sdružení atd. Jejich trestní odpovědnost se ale nevztahuje na všechny trestné činy, ale jen na některé - v hospodářské oblasti, v oblasti organizovaného zločinu apod. Trestným činem právnické osoby se myslí protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, pokud tak jednal její statutární orgán nebo jeho člen, anebo jiná osoba, která řídí nebo kontroluje činnost právnické osoby, případně i "řadový" zaměstnanec jednající na pokyn některé z předešle uvedených osob.

Za trestný čin vás může odsoudit a potrestat jen soud.

Trestné činy jsou vyjmenovány a popsány v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku.

Trestní řízení je upraveno v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Specifika trestní odpovědnosti právnických osob upravuje zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

zpět na přehled pojmů