Žádost o informace

Nesplnění očkovací povinnosti (pokud se nejedná o stanovenou výjimku ze zdravotních důvodů) je podle zákona o přestupcích řešeno jako přestupek na úseku zdravotnictví. V roce 2010 však Nejvyšší správní soud dovodil, že očkování není upraveno dostatečně konkrétně zákonem, ale ve skutečnosti je nařizuje pouhá vyhláška. To je podle soudu protiústavní a není tedy možné někoho za nesplnění očkování pokutovat. Zatím není jasné, zda toto soudní rozhodnutí nebude do budoucna přehodnoceno.

Přestupkové řízení do tohoto rozsudku probíhalo před hygienickou stanicí, což je orgán ochrany veřejného zdraví, a v rámci něj bylo možné uložit rodičům pokutu až do výše 10.000 Kč, nebo do výše 4.000 Kč ve zkráceném příkazním řízení. Jako sankci bylo sice možné ukládat i napomenutí, hygienické stanice se však převážně omezovaly jen na ukládání pokut, a to každému rodiči zvlášť. Při určování druhu a velikosti sankce se ze zákona přihlíží k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu, okolnostem a následkům jeho spáchání, dále pak k míře zavinění, k osobě pachatele a jeho pohnutkám.

Nepřímou sankcí je to, že dítě, které nemá splněna všechna očkování z důvodu přání rodičů, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání, ani se účastnit na základní škole zotavovacích akcí, jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě apod.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.12.2011