Zneužití osobních údajů

Lékař dítěte má ze zákona povinnost zajistit a provést povinné očkování u dětí, které má v péči, v rozsahu upraveném prováděcí vyhláškou.

Je také povinen hygienické stanici:

  • neprodleně sdělit neobvyklé reakce po očkování (podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek je povinen hlásit též Ústavu pro kontrolu léčiv),
  • na její žádost sdělit osobní údaje fyzických osob, které mají ve své evidenci, a to jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, dále druh a datum očkování, trvalou kontraindikaci či imunitu vůči nákaze,
  • umožnit zaměstnancům hygienické stanice nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy.

Někteří lékaři v případě, že nemohou včas provést očkování u dítěte z důvodu, že jeho rodiče očkování odmítli nebo se je rozhodli odložit, hlásí tyto rodiny hygienické stanici. Takové jednání je však v rozporu s povinností lékaře zachovávat lékařskou mlčenlivost, protože zákon z ní nestanoví žádnou výjimku v případě neprovedení pravidelného očkování. Podle platných zákonů v takovém případě lékař může jednání rodičů oznámit jen orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud se domnívá, že jde o zanedbávání péče o dítě.

Pokud lékař nemohl splnit svoji povinnost dítě naočkovat z důvodu nesouhlasu rodičů, zbavuje se jakékoli další odpovědnosti tím, že rodiče o očkování poučí (viz blíže Poučení pacienta o zákroku) a vyžádá si od nich podepsání negativního reversu.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.12.2011