Osobní údaje

Osobní údaj označuje jakoukoli informaci, která se vás týká, pokud je z něj možno určit vaši totožnost. Nezáleží přitom, jestli vaše identita takto může být určena přímo anebo nepřímo (prostřednictvím nějaké další informace). Osobní údaje tvoří různá čísla, kódy, informace o vaší fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kultruní nebo sociální charakteristice apod.

Některé osobní údaje se řadí mezi údaje citlivé. Citlivé údaje jsou chráněny ještě silněji než ostatní osobní údaje. Mezi citlivé údaje patří: informace o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, vaše genetické údaje a dále také biometické údaje, pokud jasně směřují k vaší osobě.

Při nakládání s vašimi osobními údaji je nutné dodržovat pravidla, která stanovuje zákon. Především je na začátku vždy potřeba určit účel, pro který mají být vaše osobní údaje získávány a zpracovány, a prostředky a způsob zpracování. Potom není možné nakládat s jinými osobními údaji než těmi, které vyhovoují danému účelu, prostředkům a způsobu, a tyto osobní údaje navíc nemohou být použity ani k jiným účelům, než bylo původně zamýšleno.

Pravidlem je také povinnost vyžádat si váš souhlas, než dojde ke zpracování vašich osobních údajů. Výjimky z tohoto pravidla jsou stanoveny zákonem - pro citlivé údaje jsou tyto výjimky ještě přísnější - a není možné použít jiné výjimky než právě ty, které uvádí zákon. Před udělením souhlasu ke zpracování svých osobních údajů musíte být informováni nejen o účelu jejich zpracování, a o které údaje se vlastně bude jednat, ale také o tom, kdo je bude spravovat a jak dlouho. Mezi správce osobních údajů samozřejmě patří i Policie ČR a obce (coby zřizovatelé obecních policií). Pro Policii ČR přitom platí zvláští výjimka ohledně zpracovávání citlivých údajů, protože ona tak může činit i bez souhlasu dané osoby za podmínky, že je to nezbytné pro plnění jejích úkolů.

Během zpracovávání vašich osobních údajů musí být tyto samozřejmě pečlivě zabezpečeny, aby nemohly být zneužity. Pokud odpadne účel jejich zpracování anebo pokud o to oprávněně požádáte, musí být zpracovávané osobní údaje zlikvidovány.

Na ochranu osobních údajů obecně dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Na něj se můžete obracet s různými dotazy i stížnostmi nebo podněty, pokud máte dojem, že dochází k porušování pravidel pro ochranu osobních údajů.

poslední aktualizace: 12.2.2012