Žádost o informace

Na Policii ČR můžete směřovat dva různé typy žádostí:

 • žádost o informování o osobních údajích, které o vás policie zpracovává,
 • obecnou žádost o informaci (podle zákona o svobodném přístupu k informacím).

Žádost o informování o osobních údajích

Pokud chcete zjistit, jaké osobní údaje o vás policie zpracovává, můžete o to písemně požádat policejní prezidium. To vám musí odpovědět bezplatně do 60 dnů od doručení vaší žádosti. Ve své odpovědi vám policie buď zcela vyhoví a sdělí, co všechno o vás zpracovává, anebo vám nevyhoví vůbec nebo jen částečně a zároveň vás informuje o důvodech, proč vám nemohla plně vyhovět. Policie vaší žádosti plně nevyhoví jenom v případě, že by při sdělení požadovaných údajů došlo k ohrožení:

 • plnění úkolů při předcházení, vyhledávání a stíhání trestné činnosti a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku,
 • utajovaných informací, nebo
 • oprávněných zájmů třetí osoby.

Kromě uvedených možností existuje ještě jedna výjimka, kdy vás policie může vlastně tak trochu "obalamutit". Pokud by pravdivá odpověď na vaši stížnost - ať už kladná, nebo záporná - ohrozila plnění úkolů policie při předcházení, vyhledávání a stíhání trestné činnosti a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, tak vám policie může písemně odpověděť na vaši žádost s tím, že nezpracovává žádné vaše osobní údaje (tedy i přesto, že je fakticky zpracovává).

V každém případě vás policie musí ve své odpovědi vždycky poučit o tom, že se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kromě samotného informování o vašich osobních údajích můžete na policii požadovat také opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravidvých nebo nepřesných osobních údajů o vaší osobě.

Vzor žádosti o informování o vašich osobních údajích naleznete v sekci Ke stažení.

Žádost o informace (obecná)

Policii ČR i obecní policii (obec) můžete také požádat o jakékoli informace, které se vztahují k jejich působnosti. Může se jednat například o informace související s majetkem, se kterým policie nebo obecní policie hospodaří, s personálním složením různých útvarů, s rozhodovací činností policie atd. Můžete žádat i o poskytnutí různých statistik, analýz a zpráv, které policie nebo obecní policie (obec) vytváří nebo si nechává zpracovávat (za veřejné peníze).

Některé z těchto informací zveřejňuje policie, případně obecní policie (obec) sama, a to i na svých internetových stránkách. Pokud tomu tak je, může vás v odpovědi na vaši žádost odkázat na již zveřejněnou informaci, když vám sdělí, kde a jak se k ní můžete dostat. Pokud tomu tak není, odpoví vám jednotlivě, a to většinou do 15 dnů ode dne přijetí vaší žádosti.

Policie ČR, a stejně tak obecní policie, vám ovšem nemůže poskytnout informaci:

 • týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí nebo osobních údajů fyzické osoby (ledaže byste k tomu byli oprávněni),
 • která je obchodním tajemstvím,
 • vztahující se výlučně k jejím vnitřním pokynům a personálním předpisům,
 • o probíhajícím trestním řízení,
 • o činnosti orgánů činných v trestním řízení, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob nebo plnění úkolů při přecházení a stíhání trestné činnosti a zajišťování bezpečnosti ČR,
 • o plnění úkolů zpravodajských služeb a o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • o utajovaných skutečnostech a chráněné informace v rámci NATO nebo EU, a
 • v dalších případech, které stanoví zákon.

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 12.2.2012