Zneužití osobních údajů

Zneužitím osobních údajů se myslí v podstatě jakékoli neoprávněné nakládání s nimi. Osobní údaje musí být chráněny před zneužitím, ať už je zpracovává kdokoli, Policii ČR či obecní policii (obec) nevyjímaje. Oba sbory proto musí zpracovávané informace zabezpečit a musí přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě nebo odcizení, k neoprávněným přenosům ani k jinému jejich neoprávněnému zpracování a zneužití. Tato opatření se projevují i při předávání osobních údajů jiným subjektům, kdy musí být možné určit a ověřit, komu byly údaje předány.

Zneužití osobních údajů ovšem nemusí hrozit jen zvenčí, ale i zevnitř. Proto platí některé specifické povinnosti i pro policisty nebo občanské zaměstnance Policie ČR a zaměstnance zařazené v obecní policii, kteří reálně přicházejí do styku s osobními údaji. Tito mohou zpracovávat osobní údaje jenom za podmínek a v rozsahu, jak stanoví jejich zaměstnavatel. Krom toho je váže povinnost mlčenlivosti. Ta dopadá jak na samotné osobní údaje, tak na bezpečnostní opatření přijatá k jejich ochraně. Přitom povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo služebního poměru.

Sankce za zneužití osobních údajů

K předcházení zneužití osobních údajů má napomáhat i zavedený systém sankcí. Pokud dojde ke zneužití vašich osobních údajů, respektive k protiprávnímu nakládání s nimi, může to založit:

  • kázeňský přestupek policisty nebo strážníka,
  • přestupek fyzické osoby,
  • správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
  • trestný čin.

Krom toho zneužití vašich osobních údajů představuje i zásah do vašich osobnostních práv, proti kterému se můžete bránit i před soudem žalobou na ochranu osobnosti.

Obrana proti zneužití osobních údajů

Se stanovením systému sankcí za zneužití osobních údajů souvisí i různé možnosti obrany proti takovému jednání.

Pokud se domníváte, že může docházet k neoprávněnému nakládání s vašimi osobními údaji, můžete požádat odpovědný orgán (Policii ČR nebo obecní policii) o vysvětlení a případně i o odstranění závadného stavu. V rámci odstranění závadného stavu může dojít k likvidaci, opravě nebo doplnění zpracovávaných osobních údajů, případně k jejich znepřístupnění (blokaci). Pokud je vaše žádost oprávněná a odpovědný orgán jí neprodleně nevyhoví, můžete se pak obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten z vašeho podnětu může zahájit i kontrolní šetření u daného orgánu. U Úřadu pro ochranu osobních údajů si ale můžete stěžovat i rovnou, tedy bez předchozí žádosti o nápravu vůči odpovědnému orgánu.

Dále můžete využít všech prostředků pro případy nezákonného jednání policistů a strážníků: stížnosti na policistu nebo strážníka či oznámení jejich přestupku, trestního oznámení, soudní žaloby i žádosti o poskytnutí náhrady škody nebo přiměřeného zadostiučinění.

poslední aktualizace: 13.2.2012