Osobní přístup policistů

Kvalitnější příprava a vzdělání pro policisty

       Příčina problému: Policista musí být vybavený dostatečným množstvím odborných znalostí a zkušeností pro bezchybný a sebevědomý výkon své služby. V současnosti budoucí policista absolvuje pouze několikaměsíční základní odborný kurz, který jej však po zkušenostní stránce dostatečně nevybaví. Čas, o který je policista ochuzen při svém vzdělávání a odborné přípravě, se pak negativně promítne při výkonu jeho služby. Je nutné odlišit příčinu věcného a systémového rozměru od příčiny selhání lidského faktoru. Jednání policisty, které veřejnost velmi citlivě vnímá, je dáno tím, jak dobře je připraven.

       Co se musí změnit:  

 - tlak na systém, který se musí postarat o dostatečnou kvalifikaci každého příslušníka

- prevence podání stížností v podobě vzdělávacích odborných kurzů pro policisty zaměřených jak na jejich odborné znalosti, tak na  

      jednání s veřejnosti

- motivace starších policistů pro jejich setrvání ve sboru a tím dosažení kontinuity a předání zkušeností 

-uvědomění si přímé úměry vloženého vkladu do přípravy policisty a jeho pracovních výsledků

-zapojit více Policejní akademii do vzdělávání policistů

       Náš Tip: Cílem policie jako celku by mělo být zatraktivnění a propagace práce u policie. Přijímání nových policistů by mělo probíhat nikoli formou náboru, ale výběru podle přísných kritérií. Nemělo by se tak dít z pouhého nedostatku uchazečů. Policista musí být reprezentativní, musí být vzorem pro ostatní i pro občany. Pro jednotlivé vedoucí pozice by měl být dán požadavek absolvování vysoké školy pouze s určitým oborovým zaměřením (např. obor právo, veřejná správa, kriminalistika a kriminologie, atd), které se týká oblasti výkonu služební funkce.   

Zlepšení podmínek práce a umění motivovat

       Příčina problému: Nedostatečné platové ohodnocení a špatné podmínky práce se navenek promítají v negativním přístupu k občanům. Policisté mnohdy bývají deprimovaní z toho, jak náročné úkoly musí vykonávat a nejsou jim přitom zabezpečeny základní podmínky pro výkon služebních úkolů.

       Co se musí změnit:

- více cukru méně biče na podřízené - umění motivovat a pracovat s lidmi, posílení týmového ducha

-policisté musí být spokojení s výkonem jejich práce a brát jej jako své poslání, přičemž za to pochopitelně požadují odpovídající

    platové ohodnocení, které by jim bylo dobrou motivací

-systematická práce uvnitř policie s jejími příslušníky, rozšíření působnosti policejního ombudsmana

-perspektiva v kariérním růstu pro nejlépe pracující policisty

-policisté různých složek se dostávají do situací o rozdílné náročnosti, nelze jím všem měřit stejným metrem.

       Náš Tip:  Předejít podání stížnosti lze lidským, korektním a nenásilným přístupem k občanovi při kontaktu s ním. Občan například vnímá udělení pokuty mnohem pozitivněji, když ji policista udělí profesionálním způsobem, než když je policista zatrpklý a přistupuje k občanovi podrážděně. Pak na něj má občan menší zlost a uvědomí se, že i když byl potrestán, bylo to spravedlivým řešením jeho pochybení. Samotný koncept se může zdát na první pohled nepochopitelný, ale pokud se podíváme na policisty v Německu, Nizozemí nebo v Anglii, tak se rozhodně nedá říci, že by byli mírnější než čeští policisté, ale jejich oblíbenost je daleko vyšší, protože umějí jednat s lidmi. I takové situace udělení pokuty lze řešit bez emocí na kterékoli straně ve prospěch obou. Pro posílení týmového ducha pak lze vytvořit pravidelné team buildingy. 

Proč by měli mít policisté stěžovatele rádi?

       Příčina problému: Pokud je stížnost prošetřována některým z policistů, tak bývá brána jako další zátěž a nebývá dostatečně prošetřena. Celkově je pak přístup ke stížnostem negativní, protože tím je policistům přidělávána další práce, kterou musí vykonávat z tak již dosti stísněných podmínek. Je zapotřebí zabezpečit dostatečné prošetření každé stížnosti s náležitým stupněm důležitosti. Praxe je taková, že oznamovatelé jsou zrazováni od podání stížnosti jenom pro samotnou pohodlnost policistů, kteří si nechtějí přidělávat práci a starosti.

       Co se musí změnit:

-otevřenější a vstřícnější vystupování policie ve vztahu k veřejnosti

-změna náhledu na podávané stížnosti a na samotné stěžovatele – nechápat jako zátěž, ale jako impuls ke zlepšení

       Náš Tip: Empatickým, profesionálním a mediačním přístupem lze zmírnit následky. V dalších případech může stačit oznamovateli i ústní omluva na služebně. Je nutné, aby se o problémech mluvilo a byly řešeny a byla tak zachována pevná vazba na bázi důvěry a dialogu mezi oběma stranami. Policisté se pochopitelně také mílí, je důstojné to přiznat a budí to větší důvěru. Když policisté budou mít rádi stěžovatele, tak na ně nebude tolik stížností chodit, protože bude na obou stranách hned jiný přístup vůči sobě navzájem. Na policejní služebně tak lze odfiltrovat mnoho stížností samotnou otevřeností.  Příkladem je dobrá praxe v Anglii, kde pro sběr stížností působí zvlášť určení příslušníci.

poslední aktualizace: 13.2.2015