Vnitřní organizace policie a její spolupráce s veřejností

Nezapomínat na prostor pro inovaci a potřeby policistů

       Příčina problému: Klíčovým bodem pro správné fungování činnosti policie je umění naslouchat potřebám a nápadům svých podřízených. Nadřízení však svým podřízeným většinou nenaslouchají a nereagují na jejich potřeby. Těžko se pak v takovém prostředí hledá motivace a skrze špatné klima v kolektivu příslušníci podléhají kolektivní depresi.

       Co se musí změnit:

-potřeba nastolení týmového ducha do kolektivu 

-větší otevřenost kritice a inovativním nápadům ze strany podřízených, kteří jsou přímo v terénu

-pozitivní motivace příslušníků – například pochvaly, odměny

-empatičtí nadřízení, nutnost naslouchat potřebám a nápadům svých pořízených

       Náš Tip: Sběr podnětů od samotných policistů je velmi důležitým. Pro tyto potřeby můžeme na policii nahlížet jako na firmu. Musíme od terénních policistů být schopni zjistit, kde je nutné přidat a kde ubrat. Tyto informace pak musíme analyzovat, a zjistit, jaká je poptávka po službách, respektive jak jsou tyto služby hodnoceny.

      

Bez otevřeného přístupu není vzájemné důvěry, a bez ní to nejde

       Příčina problému: Pomáhat a chránit je heslo, které evokuje práci policie jako službu. Tato služba musí reagovat na poptávku lidí. Nemůže existovat hráz mezi policií a těmi, kterým má pomáhat, a které má chránit jako nyní. Vzájemná spolupráce a vazba policie na veřejnost je důležitá pro důvěru občanů v činnost policie.

       Co se musí změnit:

- otevřenost policie pro příjem podnětů na svojí činnost

-zpracování, vyhodnocení a zobecnění přijatých podnětů, respektive jejich následná analýza

-interní fora a diskuse, které by reflektovaly podněty zvenku

-veřejná fora pro styk s veřejností, které by měly za cíl nikoli propagaci policie, ale její změnu

-vytvoření nástrojů pro poskytnutí zpětné vazby v podobě elektronických dotazníků či skrze jiné komunikační kanály

       Náš Tip: Vytvoření systému pro poskytování zpětné vazby přímo po zákroku. Policista by po výkonu svého zákroku či úkonu nechal jeho kvalitu ohodnotit samotným občanem. Občan by pociťoval menší hořkost nad uloženou pokutou, pokud by se k němu policista choval dle náležitých pravidel, které mu ukládá zákon a etický kodex policisty.  

 

Pomáhat a chránit, aneb služba veřejnosti

       Příčina problému: Problém mnohdy tkví ve špatném pochopení vzájemného postavení mezi policisty a veřejností. Policista dbá na zákon a pořádek a také jej vynucuje. Staví se tak automaticky do pozice nadřazené vůči občanovi i při každodenním styku s ním. Občan pak vnímá často policistu jako někoho, kým je utlačován a kdo se jej snaží ovládnout.

       Co se musí změnit:

                    -policie je orgán, který se nemůže stavět do role nadřazené vůči občanům, to je nutné pouze v krajních případech.   

-policista by měl být spíše rovnocenným partnerem pro každého občana, který tu je když občan potřebuje pomoci a který občana naopak

       taktně usměrní, když jeho chování vybočí ze společenské normy 

-policisté musí méně spoléhat na kamerové systémy a měli by více chodit mezi lidi

-změna náhledu občanů na policisty, kteří kafíčkují na benzince a momentálně nehoní zloděje - jedná se o prevenci

-veřejné dopravní prostředky by měly být zdarma pro policisty a strážníky

       Náš Tip: Impuls pro nastolení dobrých vztahů musí vyjít ze strany policie, která musí první natáhnout pomocnou ruku veřejnosti. Lze toho dosáhnout skrze každodenní kontakt s veřejností. Policisté musí být vidění jako jednotlivci, nikoli pouze v projíždějících vozidlech. Veřejnost by pak policisty měla více respektovat, být k nim vstřícná a chápat je jako důležitou součást společnosti, bez níž by byly její zájmy v ohrožení.

poslední aktualizace: 13.2.2015